News
 
Gravatar
7
8
7
3
Pin on Pinterest
429551638_122125189874200380_4556393439388349422_n

??#ÐangkýMig8 – Ðang ký d? dàng nhanh chóng tr?i nghi?m ??
???? Hu?ng d?n dang ký #nhàcáiMig8 nh?n #88k siêu don gi?n ????
??Hu?ng d?n ngu?i choi dang ký tài kho?n #Mig8
??Bu?c 1: Truy c?p vào trang ch? chính th?c c?a nhà cái Mig8
??Bu?c 2: Ch?n nút “Ðang ký”
??Bu?c 3: Nh?p thông tin cá nhân
??Bu?c 4: Ch?n tên dang nh?p và m?t kh?u cho tài kho?n c?a b?n
??Bu?c 5: Ch?n lo?i ti?n t? và d?a ch? IP trên di?n tho?i c?a b?n
??Bu?c 6: Xác nh?n thông tin và hoàn t?t dang ký mig8
??wed: https://mig8.ca/huong-dan/dang-ky-mig8/
??Fanpage: https://www.facebook.com/mig8ca/
??Kênh khuy?n mãi: https://t.me/lixikhungtk
??Email: mig8ca2@gmail.com
??sdt: 0962 524 6670
??Ð?a ch?: 40 Cao Van Bé, Vinh Phu?c, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vi?t Nam
#mig8#Nhacaimig8#mig8tang100k#dangkymig8dangky